Assam CC vs Odisha B - Live Score
NAM Flag

ASCC

UGA Flag

OHB

Time: Sept. 20, 2023, 2 p.m.

Leading Fantasy Points Player in ASCC vs OHB

Player Name Team Name Fantasy Points Innings
Riyan Parag Assam CC 351.0 3
Mukhtar Hussain Assam CC 201.0 3
Pradyaun Saikia Assam CC 159.0 3
Govinda Poddar Odisha B 135.0 2
Sumit Ghadigaonkar Assam CC 130.0 3
Akash Sengupta Assam CC 117.0 3
Jayanta Behera Odisha B 95.0 2
Sibsankar Roy Assam CC 94.0 3
Soubhagya Rout Odisha B 93.0 2
Rahul Singh Assam CC 76.0 3


Top Runs Scores in ASCC vs OHB

Player Name Team Name Runs Innings
Pradyaun Saikia Assam CC 110 3
Riyan Parag Assam CC 93 3
Govinda Poddar Odisha B 74 2
Sibsankar Roy Assam CC 57 3
Sumit Ghadigaonkar Assam CC 54 3
Shantanu Mishra Odisha B 33 2
Rakesh Pattanaik Odisha B 27 2
Soubhagya Rout Odisha B 21 2
Rishav Das Assam CC 15 3
Aasirwad Swain Odisha B 7 2


Top Wickets Taker in ASCC vs OHB

Player Name Team Name Wickets Innings
Riyan Parag Assam CC 7 3
Mukhtar Hussain Assam CC 7 3
Akash Sengupta Assam CC 3 3
Jayanta Behera Odisha B 3 2
Suryakant Pradhan Odisha B 2 2
Debabrata Pradhan Odisha B 2 2
Rahul Singh Assam CC 2 3
Amlanjyoti Das Assam CC 1 2
Soubhagya Rout Odisha B 1 2
Saurav Dey Assam CC 1 3


Match Preview